Verzekeringsvoorwaarden

Dekkingsgebied

Dekking bij beschadiging, verlies of diefstal tijdens het transport. Dekkingsgebied; Wereldwijd echter met uitzondering van Iran, Syrië, Noord-Korea, Noord-Sudan, Cuba en de Krim. Let op; te allen tijde is de tekst van de polis, clausules en verzekeringsvoorwaarden leidend. Maximum uit te keren bedrag is EUR 1000,- voor iedere zending.

Wat is niet verzekerd

Door de mogelijk hoge en uiteenlopende waarden kunnen wij voor pakketten met de volgende inhoud niet aansprakelijk gehouden worden: mobiele telefoons, kunstwerken, juwelen, horloges, edelmetalen, edelstenen, parels, producten van glas, aardewerk, porselein, hard plastic, suiker- en chocolade snoepgoed en andere producten bestaande uit breekbare materialen, antiek, tapijt, bont en waardepapieren.

Indien het transport niet voldoet aan de sanctiewet- en regelgeving is er geen dekking. De sanctiewet regelt dat je geen zaken mag doen met personen, organisaties of landen die op een sanctielijst staan. De volledige clausule luidt: De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren. Verder zijn onder andere niet verzekerd:

 • Opzet door verzekerde
 • Schade aan bederfelijke zaken
 • Schade aan goederen die niet verhandeld of vervoerd mogen worden (waaronder wapens, explosieven, illegale goederen)
 • Schade door een kernramp
 • Eventuele meerwaarde of imaginaire winst
 • Geld en geldswaardig papier
 • Andere schades dan materiële schades
 • Indirecte schade en gevolgschade
 • Schades door gebrekkige verpakking

Deze samenvatting is onderworpen aan de voorwaarden en clausules van polis MM110366476 welke in geval van geschillen bindend zal zijn.

Verzekerde waarde en hoogte schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald op basis van de waarde van uw verzending, met als maximum de opgegeven verzekerde waarde bij verzending. Indien u de verzendkosten wenst mee te verzekeren dan dient u deze bij de waarde van de zending op te tellen. Het maximaal uit te keren bedrag is EUR 1000,00 per zending. Bij verlies van documenten, zullen de kosten voor vervanging van de documenten worden vergoed tot de verzekerde waarde met ook een maximum van EUR 1000,00 per document.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

De verzekering wordt geregeld via AON-verzekeringen. U kunt ervan uitgaan dat zij alles rondom uw verzekering goed regelen.

Slagen wij er naar uw mening niet in om het probleem tot uw tevredenheid op te lossen? Dan kunnen particulieren zich wenden tot de Ombudsman van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). KIFID is onafhankelijk en onpartijdig.

Toelichting UBO

Overeenkomstig de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) zijn financiële instellingen verplicht de Ultimate Beneficial Owner (uiteindelijk belanghebbende) van een zakelijk relatie te achterhalen om te voorkomen dat uitkeringen worden verstrekt aan personen welke op de sanctielijst staan. Hierdoor kan het zijn dat voordat een schade-uitkering kan worden verricht een UBO-verklaring moet worden ingevuld. Hierin wordt dan aangegeven welke natuurlijke persoon de uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon is.

Verpakking

Schades door gebrekkige verpakking vallen niet onder de verzekering. De verpakking moet voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn door de desbetreffende vervoerder. Indien de vervoerder een schadeclaim afwijst met als reden een gebrekkige verpakking dan komt deze claim niet in aanmerking voor melding bij de verzekeraar. Het is daarom raadzaam om bij twijfel vóór verzending te checken bij de vervoerder of de verpakking aan de door hen gestelde voorwaarden voldoet.

Claimproces

De ontvanger dient te allen tijde de zending te controleren en – liefst bij in ontvangst name- een opmerking van schade te maken op het vervoersdocument. Schades dienen direct, evenwel binnen 5 werkdagen na levering, bij mySendle gemeld te worden. Indien de benodigde documenten voor het claimproces binnen 7 werkdagen niet aangeleverd worden, zal de claimtermijn verstreken zijn. Het contact over schadeclaims verloopt ten alle tijden via mySendle. AON zal dan ook geen schadeclaims in behandeling nemen die buiten mySendle om gemeld worden aan AON. Bij melding dient de volgende informatie te worden verstrekt:

 • Verschepingsreferentie
 • Kopie bemerkt vervoersdocument
 • Factuur van hetgeen verzonden is of ander document waaruit de waarde blijkt.
 • Foto’s
 • Omschrijving van de aard van de schade (is het object te repareren of totaal verloren?)
 • Eventuele kostenbegroting voor het herstel

De doorstroom van het claimproces wordt in grote mate bepaald door de informatievoorziening en wij verzoeken u daarom de benodigde informatie zo volledig en snel mogelijk te versturen. Afhankelijk van de schadehoogte en eventuele andere omstandigheden kan het zijn dat een expertise verricht moet worden. Wij streven ernaar om na ontvangst van alle informatie (inclusief rapport van eventueel benoemde expert) binnen 5 doch uiterlijk 10 werkdagen uitsluitsel te geven over uw claim.